Posted in Անգլերեն 11-րդ դասարան

209. Mary’s mother told her not to go out without her umbrella.
210. He said that he had read that book before.
211. Margaret asked Richard where he was going for his holiday.
212. The teacher said  if I understood it than.
213. I told  my friend to met me outside the cinema at 6 o’clock.
214. He said if he should have to leave at five that day.
215. I asked my friend how he felt him after his holidays.
216. He asked Peter if he had forgotten to wind up the clock.
217. The teacher told the pupils, to learn the poem by hurt.
218.  He said that he had asked that questions
219 he asked me how I speal
220
221
222

Posted in Քաղաքագիտություն 11-րդ դասարան

Հոկտեմբերի 8-10

Առաջադրանք 1. Բացատրե՛ք «Ժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև» և «Հակաժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձև» հասկացությունները, ներկայացրե՛ք դրանց հատկանիշները /գրավոր/
Առաջադրանք 2. Բացատրե՛ք «Իրավական պետություն» և «Սոցիալական պետություն» հասկացությունները: Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում Սոցիալական պետությունը: Իրապես սոցիալակա՞ն է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը /գրավոր/.

Posted in Քաղաքագիտություն 11-րդ դասարան

Հոկտեմբերի 1-5

Առաջադրանք 1. Ներկայացրե՛ք պետության ներքին և արտաքին գործառույթները /գրավոր/
Առաջադրանք 2. Ընտրե՛ք նշված թեմաներից մեկը և պատրաստե՛ք նյութ՝ օգտվելով տարբեր աղբյուրներից /գրավոր/.
-«Վանի թագավորության կառուցակարգը»
-«Արտաշեսյան Հայաստանի պետական կառուցակարգը»
-«Արշակունյաց Հայաստանի պետական կառուցակարգը»
-«Բագրատունյաց  Հայաստանի պետական կառուցակարգը»

Posted in Անգլերեն 11-րդ դասարան

New words and Expressions

 Other way to say                                                            Other may to say
       Tasty                                                                                   I think

Appetizing                                                                         In my (point of) view
Flavourful                                                                          To my mind
Delicious                                                                             As I see it
Mouthwatering                                                                 To my way of thinking
Yummy                                                                                A far as I concerned
Palatable                                                                             If you ask me
Juicy                                                                                     In my opinion

 Other way to say                                                           Other way to say
     I like it                                                                                Beautiful

I’m really into it                                                                 Pretty
I’m keen on it                                                                     Stunning
I’m fond  of it                                                                     Gorgeous
It appeals to me                                                                 Cute
I’m partial to it                                                                   Handsome
I’m crazy about it                                                               Lovely
Bewitching

Other way to say                                                        Other way to say                                       
     Small                                                                                    Nice

Little               Teeny                                                        Amiable
Compact        Itty-bitty                                                   Pleasant
Tiny                Pocket-sized                                            Charming
Miniature      Pint-sized                                                 Enjoyable
Minuscule      undersized                                              Delightful
Kind
Net

Other way to say
           Big

Large                Mammoth
Sizable              Vast
Substantial      Tremendous
Huge                 Gigantic
Immense          Giant
Enormous        Monumental
Extensive         Gargantuan
Colossal            Oversize
Massive             Whopping

 

Posted in Էկոլոգիա

Ռեկրեացիոն ռեսուրսներ

  1. Ներկայացնել ռեկրեացիոն ռեսուրսները
  2. Հայաստանում ռեկրեացիոն ռեսուրսների զարգացման նախադրյալներն ու հեռանկարները:
  3. Ֆիլմի տեսքով ներկայացրեք Հայաստանում ձեր նախընտրած տուրիստական վայրերից:
  4. Ներկայացնել համաշխարհային տուրսիզմի կենտրոններից ձեր նախընտրած եռյակը:
  5. Էկոտուրիզմը աշխարհում և Հայաստանում:
  6. Զբոսաշրջության ոլորտը կառավարության ծրագրում. երեք բան որ կնպաստեն զարգացմանը և երեք սխալ, որ թույլ են տալիս:
Posted in Անգլերեն 11-րդ դասարան

Questions

thumbnail_received_708158079693760.jpg

186. What does Bill always buy?
187. When did he fly to New York?
188. Have they forgotten to bring their exercise-books or books?
189. He was happy to see you, wasn’t he?
190. Shall we choose any new dresses for Ann?
191. Why couldn’t he come?
192. Who’s work have we finished?
193. You are not working hard enough, are you?
194. Who will invite seven other people to the party?
195. Did Bill have to call her name several times before she heard him?
196. Who will we have to examine again?
197. When did they take photos?
198. There was no butter on the table, was there?
199. Have the letter or the message been already posted?
200. Must you leave the country at once?
201. Where did Linda park her car?
202. When did Max put all the dishes away?
203. The wind is blowing very strongly tonight, isn’t it?
204. Will you be given the answer next week or tomorrow?
205. Did he have to wait for an hour before she came?
206. Who will they send to prison?
207. Who’s homework has mother thrown into the waste paper basket.
208. Will she be here in half an hour or in a four minute?
209. Are they learning higher mathematics?
210. He has a cold bath every day, doesn’t he?
211. Why did they have to speak in a whisper?
212. What was he looking for at that moment?
213. He hasn’t paid the phone bill yet, has he?
214. Are the children waiting for grandmother or grandfather?
215. Does he always try to please you?
216. Why did she apologize?
217. When were they leaving?
218. He hasn’t eaten anything for 24 hours, has he?
219. Does he agree with you or your mother?
220. Did they have to speak loudly for her to hear them?
221. Where did the boy run away to tell his parents about it?
222. What was he studying when I met him?
223. He hasn’t paid the telephone bill yet, has he?
224. Will Harold put me or Jane up for the night?
225. Did he have to go back for his umbrella?
226. Who did she write a long letter last month?
227. Where did Mozart spend the last ten years of his life?
228. They will be here soon, won’t they?
229. Is he going to Berlin or to Paris tomorrow?
230. Did they have to stay there longer than they expected?
231. Did he have a better collection of stamps than you?
232. When do I have to go to the dentist?
233. Columbus discovered America in 1492, didn’t he?
234. Will they send him to jail?
235. Where has he just been?
236. How long has my husband been away?
237. What is George taking in June?
238. Are they waiting outside or inside?
239. Did they have to leave town at night?
240. Ann won the last game, didn’t she?
241. Where has he thrown the papers?
242. Who do we always try to please?
243. The football match will take place tomorrow, won’t it?
244. Did I have lunch with the Prime Minister yesterday?
245. Must the answers be written on one or two sides of the paper?
246. How long have I been awake?
247. What kind of presents is my sister very fond of?
248. Will the pupils have read all the books on the list by the end of the year?

Posted in Անգլերեն 11-րդ դասարան

Sentences

 

73144046_517256965784022_4310116654970306560_n

 

1354. There was a sad expression on his face.
1355. I’m looking for my pen. Have you seen it?
1356. We’ll meet in 2 months.
1357. You must pay attention to your spelling.
1358. Last autumn we decided to spend a day in the country.
1359. How far does the earth travel in one day?
1360. The film was so boring that I fell asleep.
1361. I was very grateful for the advice she gave me.
1362. He telephoned his mother on her birthday.
1363. What will you do when the door bell rings?
1364. He has got so much money, he doesn’t know what to do with it.
1365. He always suffers from headaches in hot weather.
1366. He insisted on seeing the documents.
1367. She took a risk. What she did was dangerous.
1368. It’s ten years since that house has been lived in.
1369. That’s the woman we met last night.
1370. I’ve just heard that Peter is in Australia.
1371. Where do you keep your woolen clothes in summer.
1372. She wanted some stamps but there weren’t any at home.
1373. However rich you are you can’t buy happiness.
1374. Byrd knew he would be able to reach the South Pole. It would be possible.
1375. He told them to wait for him at the bridge.
1376. Show me what you have got in your hand.
1377. The little girl was holding his father’s hand.
1378. I enjoyed the football match. It was quite exciting.
1379. Two men were taken to the hospital. They were badly injured.
1380. It was snowing heavily when I woke up.
1381. Can you meet me at the station?
1382. Jane and I live quite near each other.
1383. The dinner was so delicious. We enjoyed it greatly.
1384. The metal was so strong that it did not break.